Općinske službe

1. Služba za opću upravu, društve djelatnosti, zajedničke poslove i civilnu zaštitu
Djelokrug rada službe:
 • uredsko poslovanje i pružanje usluga građanima,
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena,
 • obavlja normativno pravne, stručno-operativne poslove i zadaće, personalne poslove i radne odnose za općinske službe i tijela,
 • potiče neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju u lokalnim poslovima kroz organe mjesnih zajednica kao i oblike neposrednog odlučivanja građana,
 • vodi poslove organizacije opće uprave, poslove evidencije građanskih stanja, poslove biračkih popisa, poslove prijemnog ureda, ovjeru prijepisa i potpisa, poslove arhive, poslove umnožavanja pisanih materijala, poslove prijevoza u svrhu obavljanja radnih zadaća i održavanja voznog parka, poslove tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i opreme,
 • održavanje čistoće u radnim prostorijama, nabava i raspodjela uredskog i potrošnog materijala i opreme za potrebe službi,
 • obavlja upravne, stručne i druge poslove zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine utvrđene zakonskim propisima o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,
 • izrađuje procjenu ugroženosti na području Općine, priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine, predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine, prati stanje priprema za zaštitu, organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provedbi osobne i uzajamne zaštite,
 • organizira i koordinira provedbu mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini,
 • obavlja popunu ljudstvom stožer civilne zaštite Općine i određuje povjerenike civilne zaštite, osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke, priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
 • oganizira službu motrenja, praćenja otkrivanja opasnosti od prirodnih i drugih nesreća i uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti,
 • vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, sukladno Zakonu i drugim propisima,
 • obavlja poslove i zadaće iz samoupravnog djelokruga općine u oblasti društvenih djelatnosti; odgoja, kulture, športa, zapošljavanja, brige o mladima, prognanim - raseljenim, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, nevladinog sektora, te usklađuje rad ustanova i organizacija koje djeluju u tim oblastima, obavlja studijsko - analitičke, normativno pravne, stručno operativne poslove i zadaće kao i plansko-analitičke i razvojne aspekte organizacije društvenih djelatnosti,
 • obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđene Zakonom koji se odnose na reguliranje socijalno statusnih pitanja ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih branitelja,
 • vodi evidenciju nositelja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite,
 • vrši i druge poslove u oblastima za koje je osnovana, kao i poslove koje joj stave u zadaću Općinsko vijeće ili Općinski Načelnik.

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i civilnu zaštitu ima 2 organizacijske jedinice i to:

a) Odjel društvenih djelatnosti i opće uprave
b) Odjel civilne zaštite

2. Služba za gospodarstvo, financije i lokalni ekonomski razvoj
Djelokrug rada službe:
 • Izvršava i osigurava izvršenje Zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana, provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana,
 • obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga općine u oblasti razvoja i poduzetništva,
 • prati razvoj stanja u oblastima poduzetništva u oblastima industrijske proizvodnje, poljoprivredno-prehrambene proizvodnje, prometa, trgovine, ugostiteljstva, obrtništva,
 • vrši inspekcijski nadzor u oblastima koje su u nadležnosti Općine,
 • obavlja plansko-analitičke i statističke poslove u oblasti gospodarstva,
 • prati proces restruktuiranja u gospodarstvu te ostvaruje suradnju sa odgovarajućima županijskim i federalnim tijelima,
 • vrši poslove u svezi izrade nacrta Proračuna općine, izmjena i dopuna proračuna, izrada završnog računa proračuna, izrada izvješća o izvršenju proračuna, Odluke o izvršenju proračuna, izrada Odluke o privremenom financiranju, izrada Programa i Izvješća o utrošku van proračunskih sredstava,
 • izrađuje periodične analize informacije,
 • radi računovodstveno - knjigovodstvene poslove,
 • vodi evidenciju imovine, inventura i oprema inicira,
 • sudjeluje u izradi realizaciji planova, programa i projekta u oblasti poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, veterinarstva, lova, ribolova, turizma i zaštite okoliša,
 • prati i primjenjuje propise i poduzima aktivnosti na uvođenju znanstvenih dostignuća iz naprijed navedenih oblasti,
 • surađuje sa organizacijama koje u svojim programima rada imaju za cilj zaštitu okoliša,
 • vodi brigu o rješavanju pitanja odlagališta otpada kako običnih tako specijalnih,
 • vrši upravne i druge poslove u oblastima za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik

Služba za gospodarstvo i financije ima tri organizacijske jedinice i to:

a) Odjel gospodarstva
b) Odjel finacija
c) Odjel za inspekcije

3. Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Djelokrug rada službe:
 • Izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena i provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena,
 • u okviru svojih ovlaštenja vrši poslove iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnih poslova,
 • obavlja poslove vezane za geodetske poslove, sveukupnu izmjeru zemljišta i ažuriranja promjena nastalih na zemljištu i objektima te provođenja istih u katastarskom elaboratu,
 • vrši normativno pravne poslove (izradu prijedloga odluke iz imovinsko pravnih odnosa, donošenje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz imovinsko - pravnih odnosa),
 • obavlja sve poslove vezna za prava i primjenu prava na nekretninama kako onih u državnom tako i u privatnom sektoru, vođenje upravnog postupka, pripremanje i donošenje rješenja u prvostupanjskom postupku na temelju dokaznih sredstava izvlaštenja, uzurpacije, preuzimanja neizgrađenog građevinskog zemljišta, razgraničenja, arondacije, komasacije i drugih imovinsko-pravnih odnosa,
 • obavlja normativno-pravne, stručno-operativne i plansko-analitičke poslove i zadatke iz naprijed navedenih oblasti u okviru djelokruga rada, također radi sve stručne-tehničke i upravne poslove iz oblasti upravljanja stambenim fondom,
 • vodi evidenciju stambenog fonda općine i stambenih zgrada koje su neuvjetne zbog dotrajalosti, inicira, sudjeluje u izradi i realizaciji planova, programa i projekata u oblasti obnove ratom razrušenih objekta i komunalne infrastrukture,
 • vrši stručno-tehničke i upravne poslove iz oblasti obnove i upravljanja lokalnim i nekategoriziranim putovima, izrađuje planove sanacije i rekonstrukcije individualnih stambenih objekt i objekta u vlasništvu općine,
 • vrši evidentiranje i procjenu štete na individualnim i kolektivnim stambenim objektima u vlasništvo općine,
 • vrši upravne i druge poslove u oblastima za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove ima dvije organizacijske jedinice i to:

a) Odjel graditeljstva i prostornog uređenja
b) Odjel geodetskih i imovinsko pravnih poslova